Organizačná vízia a stratégia – Domov sociálnych služieb ArtEst

 

 

 

1.      Popis občianskeho združenia ArtEstpolyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, popis Domova sociálnych služieb

 

 

Žiadateľ od roku 2005 združuje mentálne hendikepovanú mládež a primárne sa zaoberá umeleckým vzdelávaním mentálne hendikepovanej mládeže po ukončení školskej dochádzky. Pracuje na dennej báze v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 a poskytuje mentálne hendikepovaným klientom vzdelávaciu, pracovnú a záujmovú činnosť. Vykonáva činnosti v súlade s ust. §38 zákona o sociálnych službách. V rámci integrácie do intaktnej spoločnosti realizuje aj mimo vymedzenú pracovnú dobu kultúrne a charitatívne podujatia, najmä divadelné predstavenia a víkendové pracovné sústredenia,  ergoterapeutické, arteterapeutické a dramaterapeutické činnosti.

 

Pre mentálne handikepovaných mladých ľudí po ukončení školskej dochádzky je ťažké sa zaradiť do bežného života, uplatniť sa v spoločnosti, či nadobudnuté vzdelanie ďalej rozširovať. Ich snaha končí doma s poberaním invalidných dôchodkov, alebo umiestnením do veľkokapacitných zariadení, kde je individuálny prístup ku klientom značne obmedzený.  Naše združenie je zamerané hlavne na tieto kategórie ľudí a  snaží sa navrátiť týchto ľudí do spoločnosti formou deinštitucionalizácie zariadení. Spolupracuje s katedrami sociálnej práce UPJŠ, Prešovskej univerzity,  Katolíckej univerzity  a študenti v rámci praxe individuálne pracujú s klientmi v záujmovo-umeleckých a pracovných činnostiach  v oblasti arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie. V pracovnom kolektíve v kruhu svojich zdravých rovesníkov v značnej miere dochádza k zlepšeniu ich komunikačných schopností, sebavedomia, sebahodnotenia.  V roku 2013 sme sa zapojili do európskeho vzdelávacieho projektu Učiace sa partnerstvá Gruntwig, ktorého cieľom je skúmať možnosti nezávislého života a vytvárania pracovných príležitostí pre ľudí s Downovým syndrómom.  Žiadateľ je úspešným riešiteľom 30tich grantových programov.

 

Domov sociálnych služieb ArtEst poskytuje sociálne služby prijímateľom sociálnych služieb na dennej báze ambulantnou formou. Formou celodennej ambulantnej starostlivosti bez nároku na ubytovacie a stravovacie služby klientom (stravovanie zabezpečené po dohode so školskou jedálňou pri ŠZŠ Inžinierska) pracujeme na zachovaní optimálnych fyzických, psychických, zmyslových, intelektových a sociálnych možností osôb s mentálnym postihnutím. To spočíva najmä v aktivitách ergoterapie, arteterapie, dramatoterapie a muzikoterapie. Pracujeme v bežných pracovných dňoch od 9:00 do 17:00, ale v prípade vystúpení, predajných akcií, či pri pracovných sústredeniach aj cez víkendy.


 

 

2.      SWOT analýza 

 

 

 

Silné stránky  organizace

 

Dobrá pozícia prevádzky:

-          v širšom centre mesta,

-          súčasť kultúrnospoločenského centra Átrium klub Zuzkin park 4

-          prevádzka Domova sociálnych služieb je tak otvorená aj iným návštevníkom

 

Personálne zabezpečenie:

- šikovní klienti

- odborní sociálni pracovníci

- schopní organizátori

- talentovaní umelci

 

Materiálne zabezpečenie:

- z grantov nakúpené výtvarné potreby, divadelná technika, hudobné nástroje, a iný hmotný investičný majetok

 

PR a reklama:

- dobré vzťahy s regionálnou tlačou, mestskou časťou Košice - Západ a inými

- možnosti propagácie zdarma

 

 

 

Slabé stránky organizace

 

V súčasnosti naplnená kapacita prevádzky Zuzkin park 4, Košice

 

Dopyt po sociálnych službách prevyšuje ponuku

 

 

 

Příležitosti 

 

Spolupráca so školskými zariadeniami  a podnikateľským sektorom

 

Prezentácia divadelných predstavení a hudobných kultúrnych programov pre stredné a základné školy

Hranie a ponuka drobných úžitkových predmetov pre verejnosť v rámci rôznorodých kultúrnych podujatí samosprávy, či pre firmy v rámci podnikových eventov

 

 

 

 

 

 

 

Hrozby 

 

- významné politické legislatívne alebo sociálne zmeny, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť činnosť organizácie

 

- predsudky spoločnosti voči schopnostiam mentálne hendikepovaných ľudí.

 

 

 

 

 

 

3.      Vízia

 

 

Našim cieľom je skvalitniť sociálne služby, rozšíriť a inovovať ponuku sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov – občanov s mentálnym hendikepom.

 

Okrem aktivít v oblasti umeleckého vzdelávania a sociálneho divadla sú prijímatelia sociálnych služieb zapájaní aj do  ďalších aktivít v oblasti propagácie združenia,  administratívneho života združenia, chodia s pracovníkmi na úrady a k dodávateľom, majú reálny kontakt s reálnym životom. Aktívne spolupracujeme s katedrami sociálnej práce a ponúkame príležitosť študentom ešte počas štúdia pracovať s hendikepovanými ľuďmi.

 

Hlavné problémy

 

Za hlavné nedostatky súčasnej situácie na Slovensku považujeme:

- vysokú nezamestnanosť aj u zdravých mladých ľudí

-  tendenciu preferovať inštitucionalizovaný model starostlivosti o mentálne hendikepovaných vo vysokokapacitných zariadeniach a tým ich faktické vyčlenenie zo spoločnosti

- predsudky spoločnosti voči pracovným schopnostiam mentálne hendikepovaných ľudí.

V USA má každý šiesty človek s Downovým syndrómom určitú formu zamestnania, v Holandsku 4% ľudí s hendikepom nie sú poberateľmi žiadnych dávok, ale napriek svojmu hendikepu pracujú.

 

Riešenia

 

Tým, že pôsobíme v Átrium klube MČ Košice – Západ, v objekte, ktorý je primárne určený pre širokú kultúrnu verejnosť a nie v špecializovanom zariadení, do ktorého nemajú prístup iné osoby ako mentálne hendikepovaní, prispievame k požiadavke integrácie prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti a bežného života.

Naše združenie v plnej miere napĺňa požiadavku EU v oblasti deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

 

4.      Stratégia

 

 

Konkrétne úlohy v krátkodobom horizonte (do 1 roka)

 

 

 

Zlepšenie podmienok prijímateľov soc. služieb a zamestnancov DSS.

 

Udržanie stále nabitého a rôznorodého programu aj v roku 2016, tak aby prijímatelia nestrácali motiváciu v dôsledku monotónnej a opakujúcej sa činnosti. Divadelné a umelecké predstavenia budeme striedať s predajnými a výstavnými akciami, a to tak, aby sme absolvovali vždy aspoň jednu takúto akciu (nezáleží na tom, akého druhu), týždenne.

Pravidelné rekreačné, športové a zábavné činnosti pre prijímateľov soc. služieb, prácu striedať s oddychom.

 

 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov DSS.

 

Prostredníctvom investície do ľudského kapitálu (vzdelávanie) dôjde k zvýšeniu odbornej úrovne zamestnancov zariadenia a aj k ich lepšiemu uplatneniu a zotrvaniu na trhu práce.

 

 

Práca s dobrovoľníkmi, študentmi na praxi (či už stredné alebo vysoké školy) a práca s ďalšími výkonnými umelcami.

 

Noví ľudia sú pre naše zariadenie nielen zdrojom nových inšpirácií, ale prispievajú aj k naplneniu cieľa integrovať prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti. Ak sa totiž klient v domove sociálnych služieb neustále stretáva s tými istými ľuďmi, môže znovunadobudnúť pocit vylúčenia zo spoločnosti.

 

Výhľad v dlhodobom horizonte

 

Naša organizácia chce rásť, tak ako každá iná organizácia; a zväčšovať objem poskytovaných sociálnych služieb. Zároveň ale musíme zabrániť situácii, že by sme navyšovaním kapacity domova sociálnych služieb dospeli do stavu, že sa z našej organizácie stane ďalšie veľkokapacitné zariadenie s inštitucionalizovaným modelom starostlivosti.

K rozšíreniu môže dôjsť jedine zakladaním nových, menších, prevádzok Domova sociálnych služieb ArtEst. Dôležité je ale na druhej strane, aby tieto prevádzky nežili izolovane, ale aby sme ich postupným sieťovaním zaradili do systému poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj napojili na podnikateľskú sféru či tretí sektor.